مرورگر اینترنت

اخبار مربوط به مرورگرها، و امکانات و توضیحات آنها در این دسته قرار می گیرند.